תקנון האתר – מאנימול – Moneymall – תקנון תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר מאנימול.

"האתר", מאנימול – קניון וירטואלי, מרקטפלייס המשמש פלטפורמה מקוונת לרכישה אינטרנטית חדשנית התומכת בריבוי מוצרים, מגוון רחב של ספקים, ארגונים, מוצרים ושירותים.

אתר האינטרנט בכתובת www.moneymall.co.il המופעל והמנוהל על ידי החברה.

"החברה" ע.ד מדיה1 בע"מ ח.פ. 513778993.

"תנאי שימוש": התנאים המפורטים במסמך זה וכפי שיעודכן מעת לעת.

"משתמש" כל מי שעושה שימוש באתר לרבות גלישה באתר ו/או קנייה באתר, צפייה, הזנת פרטים ו/או שימשו בשירותים המוצעים בו.

"המוצרים" מגוון רחב של מוצרים ושירותים המוצעים ללקוחות פרטיים, ארגונים מוסדיים ספקים וחנויות שונות.

"תכנים" – כתבות, סקירות, הערכות, תמונות, נתונים, ידיעות, ו/או כל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר.

"יוצרי האתר" החברה ו/או צוות המתכנתים, הכותבים, העורכים ו/או היועצים המשתתפים בעריכתו ו/או מי מטעמם.

"מאנימול" האתר מופעל על ידי "ע.ד מדיה1בע"מ" מקיבוץ מעין צבי ת.ד 27, מיקוד 309000 להלן החברה מפעילת האתר.

השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש שלהלן. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון. תחילת שימושכם באתר ובשירותים המוצעים מעידה על הסכמה להסכם תנאי השימוש שלהלן.

כללי

גלישה באתר ו/או קנייה באתר ו/או שירותים המוצעים בו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר ובכלל זה השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג בהתאם לתנאי השימוש באתר ולתנאים הכלולים בתקנון.

למשתמש לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי יוצרי האתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

מסמך זה מגדיר את תנאי השימוש באתר השימוש באתר, לרבות במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותם, כפופים לתנאי שימוש אלו, אשר יחד עם יתר ההצהרות מהווים הסכם בין מאנימול לבין המשתמש ואת הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים, והם חלים על כל משתמש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס לנשים וגברים כאחד.

לפני תחילת כל שימוש באתר על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם ובעיון, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הנה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.

ביצוע פעולה באתר, רשאי לבצע כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות אישית בתוקף, כרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

מאנימול שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התרעה מוקדמת.

מאנימול רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאים בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא כל צורך בהודעה או התרעה.

הנך מאשר בזאת כי כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר לא מתקיימים בינך לבין החברה ו/או יוצרי האתר או מי מהם כל קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה וכיוצ"ב .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם שמאנימול תמנע ממך גישה לאתר ו/או תמנעממך להגיש הצעות אם מסרת במתכוון פרטים שגויים, במידה וכרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש או לא התקבל אצלנו אישור עסקה.

מאנימול שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

מאנימול שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

החברה תהיה רשאית להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה.

העדר אחריות

יוצרי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי או כל נזק אחר מכל מן וסוג שהוא, אי נוחות, אבדן, דמי נזיקין עונשיים עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

למשתמשים לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי יוצרי האתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. כל התכנים, המוצרים ו/או השירותים הכלולים באתר מוצעים למשתמש "AS IS" בלא כל התחייבות.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי יוצרי האתר, אלא בידי גורמים אחרים.

קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין ליוצרי האתר שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הם נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, ויוצרי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות

יוצרי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל יוצרי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, ויוצרי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

יוצרי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיוזנו לאתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או לצורך שיפור האתר. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. בכל עת עומדת לכם הזכות להמחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות טופס "הסרה מרשימת תפוצה".

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר הינן של "מאנימול" בלבד. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד.

חומרים שפורסמו מטעמם של מפרסמים, ארגונים, ספקים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה, בכתב ומראש.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת "מאנימול" מראש ובכתב.

המוצרים המוצעים למכירה

לרשותך בעמוד המכירה של כל מוצר מופיעים פרטי הארגון, הספק, נתוני המוצר, והתנאים למכירתו. מאנימול עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף מציעה פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני www.moneymall.co.il/contact-us או בטלפון: 03-6411211, הפניות לאתרי יצרנים ואתרים המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, מאנימול לא תישא באחריות לתוכנם של קישורים המפנים לאתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר מאנימול.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל הרזולוציה, השוני במדיה האלקטרונית או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

תהליך ההזמנה

לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצרים מצויים במלאי.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

הזמנתך חשבוה לנו, על מנת שנוכל למלא אחר הזמנתך, חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי – אכן יימצאו במלאי, הרי יתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.

מאנימול שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר – יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר – תימחק הזמנתך ויימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

מחירים ותשלומים

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.

מאנימול רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.

במידה והזמנת מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי המשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כמפורט.

התנית שימור בעלות המוצרים/הסחורה נשארת בבעלות מאנימול, הארדון או הספק עד למועד הפירעון המלא.

אמצעי תשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. במידה ואינך מעוניין לבצע תשלום בכ"א באמצעות האינטרנט – עומדת לרשותך גם האפשרות להשלמת העסקה טלפונית, ע"י מסירת פרטי כרטיסך לנציג שרות הלקוחות, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון מאנימול, והקלדת הפרטים הרלוונטיים באתר. במקום המיועד לכך, בהשלמת ההזמנה. אם ברצונך לברר פרטים נוספים אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני www.moneymall.co.il/contact-us

עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, או אישור ההעברה הבנקאית – נעבד את הזמנתך, ונשלח אליך את המוצרים.

במקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר למאנימול לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול עסקה, ביטול רכישה והחזרת מוצרים.

הזמנה שגויה או משובשת

אנו עושים את מירב המאמצים לספק לך את המוצרים שהזמנת, אך כדי לספק לך את המוצר צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני www.moneymall.co.il/contact-us

שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונת המוצר, בתיאור המוצר, מחיר או בכל פרט אחר, מאנימול תבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

במידה ובעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין אחר.

מדיניות הפרטיות

פרטיך האישיים כפי שמסרת ותמסור/י בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של מאנימול, מאנימול לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב/ת למסור לנו את פרטיך האישיים – לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבלם.

מאנימול רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין/ת, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך לצורך הסרה מרשימת דיוור.

מאנימול מקדישה משאבים רבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני "חדירות" כאמור או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מאנימול ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

קבצי Cookies

קבצי Cookies "עוגיות" הנן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי שרת האתר באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי.להחלטתך, אתה יכול לעדכן את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בביקוריך הבאים.

אספקה

אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות הינו בהתאם לתנאי האספקה של כל ארגון, ספק או חנות וכולל חישוב של ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א'- ה', ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, מאנימול עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

משלוח המוצרים יכול להיעשות רק בהתאם למדיניות המשלוחים ולמוצע לאותו מוצר ו/או שירות שבחרת, כל זאת על פי מדיניות ההובלה והאספקה ובכפוף לשיקול דעתה של מאנימול. למאנימול שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים.

בדף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ בשל שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו"ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לשילוח במשלוח בלבד כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף באמצעות שליח. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.

במקרים בהם ישנה אפשרות לאיסוף עצמי, הנך רשאי לבחור באיסוף עצמי, ולקבל לידיך את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, תהיה פטור מדמי משלוח. מועד האיסוף עצמי יתואם מראש מול שרות לקוחות, או על פי עדכון סטאטוס ההזמנה באתר.במידה ובחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או דואר ישראל. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד.

במקרה של הזמנה הכוללת משקאות אלכוהוליים, מקבל המשלוח נדרש להציג תעודה מזהה לגבי גילו (חייב להיות לפחות בן 18 שנה)

מאנימול ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית מאנימול להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות דואר ישראל (באמצעות דואר חבילות או דבר דואר רשום), תתבצע בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה מאנימול הפוסק הבלעדי.

מובהר כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה מלאה ע"י מאנימול ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מאנימול עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

בעת האספקה, רשאית מאנימול לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.

במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מאנימול, בקשר עם העסקה. האמור אינו תקף לגבי מוצרים שמועד אספקתם צויין כממושך יותר, ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.

ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או מאנימול, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

מקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מאנימול או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

הובלה והרכבה, זמני אספקה משתנים בהתאם למוצר הנרכש, לבית העסק ספק המוצר והינם בתנאים כמפורט בכל עסקה.
שירות הובלה והרכבה יתואם ישירות בין המזמין לבין בית העסק המספק את המוצר/ים הנרכש/ים.
תתכן תוספת תשלום בגין שירותי הובלה והרכבה.
תתכן תוספת תשלום בגין הובלה מעל קומה מסוימת ללא מעלית ו/או במקרה שלא ניתן להשתמש במעלית או לא ניתן להעלות את המוצר במעלית מסיבות אחרות. תוספת כאמור תגבה בגין כל קומה.
במקרה של צורך בהזמנת שירותי מנוף, תחול תוספת תשלום והחיוב יחול על הלקוח המזמין ובאחריותו.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

אנו במאנימול עושים הכל על מנת שתהיה שבע רצון מהמוצרים שבחרת. עם זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם (למעט כאלו המפורטים בהמשך). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר על חשבון המזמין למחסן למאנימול כשהוא סגור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.

מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה ו/או מוצרים שהותאמו במיוחד לצרכי הלקוח, או שבוצעה בהם הרכבה, ו/או מוצרי עודפים ומבצעים אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו.

אם רכשת שירות, הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות.

כדי להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני או office@moneymall.co.il או באמצעות צור קשר www.moneymall.co.il/contact-us ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר, על חשבונך, את המוצר למחסני הספק ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בהתאם לתנאי הארגון, לספק ו/או החנות .

אם המוצר נבדק על ידי מאנימול ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא נוכל לבטל את העסקה, ותתבקש לאסוף את המוצר ששלחת. במקרים חריגים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מאנימול, יבוצע ביטול עסקה בו הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שמאנימול הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם ו/או ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בהתאם לתנאי הארגון, לספק ו/או החנות .

במקרה של מוצר פגום, אתה מתבקש לשלוח למאנימול את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת, ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, והיא תימצא מוצדקת, נשלח אליכם שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם – לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמידו לרשות מאנימול במקום שבו הוא נמסר לך, ולהודיע למאנימול על כך.

במקרה של ביטול עסקה, טרם אספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם (אלא אם מצוין במפורש אחרת, כמו במקרים של הזמנת סדנא קבוצתית וכיו"ב). בנוסף, במידה והמוצר נשלח ממאנימול לחברת השילוח, תחויב גם בתשלום מלא בגין המשלוח, גם אם טרם קיבלת את המוצרים ו/או השירותים.

טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אתך, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, ללא דמי ביטול כלשהם, מבלי שתהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר ו/או ממאנימול.

הגבלת אחריות

מאנימול ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר ו/או מאנימול לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל זיכוי כפי שפורט לעיל.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש, אחריות היצרן מוגבלת לנזק ישיר בלבד אשר נגרם לכלים עצמם, ומובהר בזאת כי אינה מכסה נזקים משניים או תוצאתיים.

העדר אחריות למוצרים. מאנימול ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.

למשתמשים לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מאנימול. מובהר שמאנימול אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה. בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', מאנימול רשאית לבטל את ההזמנה, לעניין זה לשיקול דעתה הבלעדי.

מאנימול אינה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין המסמכים, התכנים, ההסברים, תיאור המוצר, המוצר, תמונות המוצרים, תמונות המוצרים דף המוצר, וההסברים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל הרזולוציה, השוני במדיה האלקטרונית ו/או בשל טעות סופר, טעות שיתכן שנפלה או תיפול בתום לב. מאנימול עושה כל שביכולה לצורך התאמת התכנים, התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים.

מובהר שמאנימול אינה אחראית ואין ולא תהיה לה אחריות עתידית, ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי למשתמש או לכל צד שלישי, לכל שימוש שנעשה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או להגבלת אפשרויות האספקה של פריט, לרבות שימוש במוצר ו/או פתיחת המוצר מאריזתו המקורית. בכל מקרה, מאנימול לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

מאנימול אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. מאנימול לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות האינטרנט, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה.

מאנימול אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור המוצר ואו השרות ו/או הטיב ו/או השילוח ו/או אופן המשלוח באתר.

בשום נסיבות לא יחול על האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על נזיקין בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למאנימול ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מאנימול ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מאנימול ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר, בעליו ומנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.

במידה ואינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

אבטחה

שרתי אבטחה מתוחכמים בתחום אבטחת המידע מספקים הגנה על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות ואושרו ע"י חברות האשראי לבצוע עסקאות דרך רשת האינטרנט. כאמצעי הגנה נוסף, מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי הכרטיס מול חברות האשראי בכל קניה, בכדי למנוע אי סדרים או שימוש לרעה בכרטיס האשראי. שמנו דגש מיוחד אבטחת מידע מוגברת לסליקת כרטיסי אשראי באינטרנט באמצעות טרנזילה, מאנימול מאובטח ברמת האבטחה הגבוהה ביותר ועומד בתקן PCI DSS Level 1. כמו כן, מנוטר יומית ע"י סריקות אבטחה.

מאנימול מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, פריצות אבטחה, נזקים, קלקולים, תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ספקיו ו/או מי מטעמו.

דין ושיפוט

המשתמש מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.

מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות חיפה בלבד.

שאלות ובירור

בכל בירור או שאלה הקשורה במהלך הקנייה או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר מוזמנים ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכל נושא: שעות הפעילות של שירות הלקוחות ימים א' עד ה' בין השעות 12:00 – 16:00. טלפון: 03-6411211, או פנו אלינו במייל office@moneymall.co.il או ישירות לשרות הלקוחות www.moneymall.co.il/contact-us

הגולשים באתר מוזהרים שלא לפעול או לחדול לפעול בהסתמך על מידע באתר זה מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. מנהלי האתר ובעליו לא יישאו באחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במידע שנמצא באתר או באמצעותו.